Použitý špirálový hnetač Kemper SP 30 L

Všeobecné informácie
Výrobca:
stav:
Z druhej ruky
Použitý špirálový hnetač Kemper SP 30 L

Výrobca: Kemper
Typ: SP 30 L
30 kg múky 50 kg cesta
2 hodiny
S bočným vypínačom
Mobilný pevný kotol
Kotol vpravo/vľavo otočný
Nerezová kanvica a špirála

Podrobnosti nájdete na obrázkoch.
podmienky


Pekárske stroje BackTim§ rozsah 1, informácie o zákazníkoch
Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú zmluvný vzťah medzi pekárenskými strojmi Temur Güzel BackTim a spotrebiteľmi a podnikateľmi, ktorí nakupujú tovar prostredníctvom nášho obchodu. Neuznávame žiadne podmienky, ktoré sú v rozpore alebo sa odchyľujú od našich podmienok. Zmluvným jazykom je nemčina.§ Zmluva 2
(1) Ponuky na internete predstavujú nezáväznú výzvu na objednanie tovaru.

(2) Do nákupného košíka môžete pridať jeden alebo viac produktov. V priebehu objednávacieho procesu zadávate svoje údaje a požiadavky týkajúce sa spôsobu platby, spôsobov doručenia atď. Až po kliknutí na objednávkové tlačidlo predkladáte záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy.

(3) Vašu ponuku sme oprávnení prijať do 1 pracovného dňa zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom. Po bezvýslednom uplynutí lehoty uvedenej vo vete 1 sa Vaša ponuka považuje za odmietnutú, čiže už nie ste viazaný Vašou ponukou.§ 3 Informácie pre zákazníka: Uloženie textu zmluvy
Vaša objednávka s podrobnosťami uzavretej zmluvy (napr. Typ produktu, cena atď.) Bude uložená nami. K vašim minulým objednávkam však nemáte prístup cez internet. Zašleme vám podmienky, ale môžete k nim kedykoľvek získať prístup aj prostredníctvom našej webovej stránky. Ak si chcete pre vlastnú potrebu uložiť popis produktu na našej stránke obchodu, môžete napríklad urobiť obrázok obrazovky v čase objednania alebo vytlačiť celú stránku.§ Informácie o zákazníkoch 4: Upozornenie na opravu
Svoje záznamy môžete opraviť kedykoľvek predtým, než zadáte objednávku s kľúčom na odstránenie. Na ceste prostredníctvom procesu objednávania vás budeme informovať o ďalších možnostiach opravy. Proces objednávania môžete kedykoľvek ukončiť zatvorením okna prehliadača.§ 5 výhrada vlastníctva
Predmet nákupu zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.§ 6 Práva zo zodpovednosti za vady a skrátenie premlčacej doby
(1) Zákonné záručné práva

Pre naše výrobky existujú zákonné záručné práva.

(2) Skrátenie premlčacej doby na použitý tovar pre spotrebiteľov

Dohoduje sa skrátenie premlčacej doby pre nároky z vád použitého tovaru na jeden rok.

Z tejto zmluvy sú vyňaté nároky na náhradu škody, nároky v dôsledku vád, ktoré sme podvodne zatajili, a nároky zo záruky, ktorú sme mohli prevziať za stav veci. Na tieto vylúčené nároky sa vzťahujú zákonné lehoty. Ak existuje záručná doba, platí v prospech držiteľa záruky dlhšia lehota.

(3) Obmedzenie záručných práv (záruka) voči podnikateľom

Nároky zo záruky v dôsledku chýb zakúpeného tovaru vypršia jeden rok od prevodu rizika. Nasledujúce nároky sú z tohto pravidla vylúčené

- na náhradu škody
- kvôli podvodne skrytým chybám
- z prípadne poskytnutej záruky
- o postihu podľa § 445a, 478 BGB
- z dôvodu chýb stavebných materiálov a komponentov, ktoré boli použité na stavbu v súlade s ich bežným používaním a spôsobili jej závadu.

Na tieto vylúčené nároky sa vzťahujú zákonné premlčacie doby. V prípade prípadnej poskytnutej záručnej doby platí dlhšia doba v prospech kupujúceho.§ 7 obmedzenie zodpovednosti
Vylučujeme zodpovednosť za mierne nedbalé porušenia povinností, pokiaľ sa netýkajú podstatných zmluvných záväzkov, škôd na živote, zdraví alebo zdravia alebo záruk alebo nárokov podľa zákona o zodpovednosti za výrobok. To isté platí pre porušenie povinností našimi zástupcami a našimi právnymi zástupcami. Medzi podstatné zmluvné povinnosti patrí najmä povinnosť odovzdať Vám vec a odovzdať Vám ju do vlastníctva. Okrem toho vám musíme dodať tovar bez vecných a právnych vád.
odňatia


Pekárske stroje BackTimodňatia
Máte právo odstúpiť do štrnástich dní bez udania dôvodu túto zmluvu.

Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, získala alebo prevzala do vlastníctva poslednú čiastočnú zásielku alebo posledný predmet.Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám (Temur Güzel, Großer Teil 6, 32130 Enger, telefón: 052249769239, fax: 052249395295, e-mail: info@backtim.com) zaslať jasné vyhlásenie (napr. poštou, faxom alebo emailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Zur Währung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist Absenden.

Folgen des Widerrufs
Ak odstúpite od tejto zmluvy, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z vášho výberu iného typu dodávky, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) mať) splatiť okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvy. Pri tomto vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; za toto vrátenie vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky.

Odplácanie môžeme odmietnuť, až kým nedostaneme tovar späť alebo kým nebudete predložený dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní.Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Náklady sa odhadujú maximálne okolo 2000 eur.

Jediné, čo potrebujete zaplatiť za prípadné zníženie hodnoty tovaru, kde je strata hodnota je vzhľadom k nutným na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti manipuláciu s tovarom.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy neexistuje pri zmluvách

- na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný, a na ktorého výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom, alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa,
- na dodávku tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil,
- za dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí zmluvy, ale ktorú je možné dodať najskôr 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých súčasná hodnota závisí od výkyvov, na ktoré nemá podnikateľ žiadny vplyv .Predčasné uplynutie práva na odstúpenie
Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne končí

- na dodávku zapečateného tovaru, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola po dodaní odstránená jeho plomba,
- na dodávku tovaru, ak bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom z dôvodu jeho povahy,
- na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola po dodaní plomba odstránená.
Načitáva sa, prosím čakajte.
698 zobrazení
0 x zaznamenané
Zobraziť podrobnosti
ANG GES G P

Inzerát č .: 24547
Číslo externej reklamy: BT1513062402

Prepravné náklady na vyžiadanie
Termín dodania: Ihneď
1 k dispozícii.

Registrovaný od:22.06.2024

Zadajte dopyt

Nie ste prihlásený ako používateľ. Zadajte svoje meno a e-mailovú adresu!

Načitáva sa, prosím čakajte.
Podrobnosti o poskytovateľovi

Obchod s pekárskymi strojmi BackTim

  • + 49 (0) 5224 / 9769239
  • Odporučte tento článok

    Navštívte tiež naše stránky sociálnych médií