podmienky

- pre reklamy na Machinengo -

1. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti

1.1. Predmet týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Obchodné podmienky„) Je rezervácia a umiestnenie reklám na webových stránkach Machinengo.de! (ďalej len „plošina“) Rovnako ako použitie platformy ako zainteresovanej strany. Prevádzkovateľom platformy je Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Nemecko (ďalej len „my"Alebo"uns").

1.2. Definície:

         1.2.1. Reklamy na platforme sa ďalej označujú ako „inzeráty„určený.

         1.2.2 Spoločnosti inzerujúce na platforme sa ďalej označujú ako „Poskytovateľ„určený.

         1.2.3 Správy, hodnotenia alebo iný obsah, ktorý používatelia komunikujú na platforme alebo prostredníctvom nej, sa označujú ako „Príspevky používateľov„určený.

1.3 Umiestnenie reklám na platformu - ak a v rozsahu uvedenom na platforme - je spoplatnené. Používanie inzerátov ako záujemcov je bezplatné.

1.4 Na naše ponuky a služby sa výhradne vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky. Podmienky používateľa, ktoré sa líšia a / alebo idú nad rámec týchto podmienok, sa nestávajú súčasťou zmluvy.


2. Uzavretie zmluvy, jazyk zmluvy

2.1 Na používanie služieb našej platformy sa vzťahuje toto:

2.1.1. Uzavretie zmluvy na zaplatené Služby:

2.1.1.1. Iba pri objednaní služby je záväzná ponuka na uzavretie príslušnej zmluvy. Ak chcete zadať objednávku, prejdite procesom objednávania na webovej stránke a zadajte tam požadované informácie. Pred odoslaním objednávky máte možnosť znova skontrolovať všetky údaje objednávky a v prípade potreby ich opraviť. Až pri odoslaní objednávky urobíte záväznú ponuku na uzavretie zmluvy.

2.1.1.2. Vašu ponuku môžeme spracovať do piatich dní

  • Zaslanie potvrdenia objednávky poštou, faxom alebo e-mailom, príp
  • Žiadosť o platbu

    súhlasiť; Pre dodržanie termínu je rozhodujúci čas prijatia nášho potvrdenia objednávky alebo žiadosti o platbu.

2.1.2  Uzavretie zmluvy na zadarmo Služby:

2.1.2.1. Poskytnutie webovej stránky ešte nepredstavuje záväznú ponuku na uzavretie príslušnej zmluvy s používateľom. Záväzná ponuka sa urobí, až keď nám používateľ pošle svoju žiadosť o registráciu alebo rezerváciu prostredníctvom webovej stránky. Túto ponuku v prípade potreby prijímame potvrdením registrácie alebo rezervácie používateľa e-mailom alebo potvrdením registrácie alebo rezervácie používateľa alebo zverejnením príspevkov používateľa na platforme.

2.1.3 Zmluvný jazyk

2.1.3.1. Zmluvným jazykom je nemčina.


3. Uloženie zmluvných ustanovení

3.1.1 Ukladáme zmluvné ustanovenia, t. J. Rezervačné údaje alebo údaje objednávky alebo registračné údaje, a tieto obchodné podmienky. Zmluvné ustanovenia z vašej strany môžete vytlačiť alebo uložiť pomocou obvyklých funkcií vášho prehliadača (zvyčajne „Tlač“ alebo „Súbor“> „Uložiť ako“). Údaje o rezervácii alebo údaje o objednávke alebo registračné údaje sú obsiahnuté v prehľade, ktorý sa zobrazuje v poslednom kroku rezervácie alebo objednávky alebo registrácie.

4. Užívateľský účet (registrácia)

4.1. Pri registrácii používateľského účtu je potrebné uviesť správne a úplné informácie. Údaje tretích strán sa nemôžu použiť bez ich súhlasu.

4.2. Viaceré registrácie nie sú povolené.

4.3. Ste povinní zaobchádzať s vašimi prístupovými údajmi, ako je vaše heslo, dôverne, nesprístupňovať ich tretím stranám a okamžite nás informovať v prípade straty alebo neoprávneného použitia vašich prístupových údajov.

5. Reklamné služby a ceny

5.1 Formáty, umiestnenia a obdobia výmeny reklamných reklám, ako aj všetky špeciálne požiadavky a prípadne príslušné ceny vychádzajú z nášho popisu služby alebo cenníka alebo iného cenníka príslušných produktov platného v čase uzavretia zmluvy. .


6. Požiadavky na inzeráty

6.1.     Správnosť a aktuálnosť: Reklamy musíte neustále udržiavať presné a aktuálne.

6.2.     Hypertextové odkazy: Ak vaše reklamy obsahujú hypertextové odkazy, musíte zabezpečiť technickú dostupnosť vstupnej stránky, ako aj zákonnosť obsahu vstupnej stránky a kontextu vstupnej stránky.

6.3.     Súlad s príslušnými zákonmi: Zodpovedáte za to, aby vaše reklamy neporušovali príslušné právne ustanovenia. Medzi ne patrí napríklad zákaz nekalej, klamlivej alebo inak protisúťažnej reklamy podľa UWG, nariadenia o označovaní cien alebo ustanovení trestného práva.

6.4.     Žiadne porušenie práv tretích strán: Vaša reklama nesmie porušovať práva priemyselného vlastníctva tretích strán alebo práva tretích strán na duševné vlastníctvo, ako sú práva na pomenovanie, práva na ochranné známky (ochranné známky, registrované dizajny) alebo autorské práva. Poskytovateľ nás ubezpečuje, že môže slobodne nakladať s právami na obsah svojej reklamy potrebnými na umiestnenie svojej reklamy a že neexistujú žiadne práva tretích strán.

6.5. I.povinnosť tlačiť: Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby všetky reklamy, ktoré vložil na platformu, obsahovali odtlačok, pokiaľ reklama nie je použitá výlučne na súkromné ​​alebo rodinné účely a nemá vplyv na trh. Postačuje jasne viditeľný, identifikovateľný a zmysluplný odkaz (napríklad „odtlačok“) na odtlačok poskytovateľa, ktorý je k dispozícii inde. Odtlačok musí byť v súlade s odtlačkovou povinnosťou v zmysle § 5 zákona o telemédiách postačujúce.


7. Požiadavky na príspevok používateľa

7.1. Na platforme alebo prostredníctvom platformy možno komunikovať iba oprávnené príspevky používateľov (oznámenia, recenzie atď.). Najmä príspevky používateľov a / alebo ich nastavenia na platforme nesmú porušovať práva tretích strán (napr. Meno, ochranná známka, autorské práva, ochrana údajov, osobné práva atď.). Používateľ nás ubezpečuje, že môže slobodne disponovať potrebnými právami na zverejnenie svojich používateľských príspevkov na platforme a že práva tretích strán nie sú v rozpore.

7.2. Príspevky používateľov, či už v obrázkoch alebo texte, nesmú obsahovať žiadne násilie a nesmú byť sexuálne urážlivé. Nesmú obsahovať žiadne diskriminačné, urážlivé, rasistické, hanlivé alebo inak nezákonné alebo nemorálne vyhlásenia alebo vyhlásenia.

7.3. Recenzie, ktoré sa poskytujú poskytovateľom, nesmú obsahovať nepresné fakty alebo hanlivú kritiku a nesmú porušovať osobné práva.
 

8. Blokovanie reklám

8.1. Sme oprávnení okamžite blokovať reklamy, ak existujú náznaky, že táto alebo prípadne cieľová stránka, na ktorú sú reklamy presmerované, alebo prostredie cieľovej stránky je nezákonné alebo porušuje práva tretích strán. Na tieto účely sa má okrem iného považovať za znak nezákonnosti alebo porušenia právnych predpisov, ak tretie strany prijmú akékoľvek opatrenia proti nám alebo proti vám a tieto opatrenia sú založené na obvineniach z nezákonnosti alebo porušenia právnych predpisov. Prerušenie umiestnenia sa má zrušiť, akonáhle sa rozptýli podozrenie z nezákonnosti alebo porušenia právnych predpisov.

8.2. O blokovaní reklám vás budeme okamžite informovať a v primeranej lehote vás požiadame o odstránenie obvinenia. Po uplynutí lehoty bez výsledku máme právo zmluvu okamžite ukončiť.

9. Blokovanie príspevkov používateľov

9.1. Sme oprávnení kedykoľvek blokovať a / alebo mazať príspevky používateľov, pokiaľ to nebude v rozpore s vašim právom na slobodu prejavu.
 

10. Fakturácia prostredníctvom e-mailu

10.1. Máme nárok na fakturáciu prostredníctvom e-mailu.
 

11. Reklamácia vád (záruka)

11.1. Na naše záručné povinnosti sa vzťahujú zákonné ustanovenia o záruke.
 

12. Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenia zodpovednosti

Na našu zodpovednosť za škody sa vzťahuje toto:
 

12.1. V prípade úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti, vrátane nedbalosti našich zástupcov, nesieme zodpovednosť v súlade so zákonnými ustanoveniami. To isté platí pre škodu spôsobenú z nedbanlivosti v dôsledku zranenia na živote, tele alebo zdraví.

12.2. V prípade, že dôjde k nedbanlivosti spôsobenej škode na majetku a finančnej škode, zodpovedáme iba za porušenie základnej zmluvnej povinnosti, jej výška je však obmedzená na škodu, ktorá je predvídateľná a typická pre zmluvu v čase uzavretia zmluvy; Podstatné zmluvné povinnosti sú tie, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a na ktorých dodržiavanie sa zmluvný partner môže pravidelne spoľahnúť.

12.3. Okrem toho je zodpovednosť z našej strany vylúčená bez ohľadu na právny základ.

12.4. Vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti uvedené v odsekoch 1 až 3 vyššie sa uplatňujú mutatis mutandis aj v prospech našich zástupcov.

12.1. Zodpovednosť z dôvodu prevzatia záruky alebo podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostáva nedotknutá vylúčeniami a obmedzeniami zodpovednosti v odsekoch 1 až 4 vyššie.

 

13. Poradie reklám

13.1. Poradie vyplýva z dátumu zverejnenia inzerátu. Používateľ / návštevník môže tieto parametre meniť prostredníctvom webovej stránky (triedenie). Môžu sa rezervovať aj najlepšie reklamy. Najnovšie reklamy sa opäť zobrazujú vyššie vo výsledkoch.

14. Voľba práva, miesto súdu

14.1. Zákon Spolkovej republiky Nemecko. Zákon OSN o predaji je vylúčený. Táto voľba práva sa uplatňuje iba na spotrebiteľov, pokiaľ neobmedzujú žiadne záväzné zákonné ustanovenia štátu, v ktorom majú bydlisko alebo obvyklý pobyt.

14.2. Miestom jurisdikcie pri jednaní s podnikateľmi, právnickými osobami podľa verejného práva alebo špeciálnymi fondmi podľa verejného práva je sídlo našej spoločnosti. Sme však oprávnení podľa našej voľby žalovať v sídle zákazníka.