Spotrebitelia majú nasledujúce právo na odstúpenie od zmluvy:

_____________________________________________________________________________

 

Reklamácia

 

odňatia

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Nemecko, +49 (0) 5224 / 9395294) o svojom rozhodnutí informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. poštou alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Zur Währung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist Absenden.

Folgen des Widerrufs

Ak odstúpite od tejto zmluvy, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z vášho výberu iného typu dodávky, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) mať) splatiť okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvy. Pri tomto vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; za toto vrátenie vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky.

Ak ste požiadali, aby sa služby začali poskytovať počas obdobia na zrušenie zmluvy, musíte nám zaplatiť primeranú čiastku, ktorá zodpovedá podielu už poskytnutých služieb až do okamihu, keď ste nás informovali o uplatnení práva storna ohľadom tejto zmluvy V porovnaní s celkovým rozsahom služieb poskytovaných v zmluve

_____________________________________________________________________________

V prípade zmluvy o poskytovaní služieb právo na odstúpenie zanikne okrem iného vtedy, ak podnikateľ službu poskytol v plnom rozsahu a službu začal vykonávať až po výslovnom súhlase spotrebiteľa a zároveň potvrdil svoje vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak bude podnikateľ v plnom rozsahu plniť zmluvu.

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, právo na odvolanie sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti ubytovania na iné ako bytové účely, preprava tovaru, požičiavanie vozidiel, dodávka jedál a nápojov a na v súlade s § 312g ods. 2 BGB o poskytovaní ďalších služieb spojených s voľnočasovými aktivitami, ak zmluva stanovuje konkrétny dátum alebo obdobie poskytovania.

Príloha: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Muster-Widerrufsformular

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen vlnené, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück).

 

 

Komu Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Nemecko, info@machinengo.de

 

- Hiermit Widerruf (n) ich / wir (*) deň von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

 

   ........................

 

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

 

   ........................

 

- Name des / der Verbraucher (y)

 

   ........................

- Anschrift des / der Verbraucher (y)

 

   ........................

- Unterschrift des / der Verbraucher (y) (nur bei Mitteilung auf Papier)

 

   ........................

- Dátum

 

   ........................

 

 

(*) Unzutreffendes streichen.